Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Cindy Liklikwatil-Kragt, zelfstandig trouwambtenaar Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar; www.cindydenieuwetijdstrouwambtenaar.nl

 

2.Algemeen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder : Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar  de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand/ceremoniespreker die zorgt draagt voor de ( huwelijks) ceremonie; Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar  een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten. Overeenkomst: elke aanbieding van Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar  aanvaard door cliënt dan wel elke opdracht versterkt door cliënt aan Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar  en door deze laatste aanvaard. Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar  en cliënt verrichte werkzaamheden door Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar.

 

3.Totstandkoming van de overeenkomst.

Een overeenkomst tussen een bruidspaar en de zelfstandig trouwambtenaar komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van het contract of door een akkoordverklaring per mail. De boeking is definitief als de aanbetaling zoals benoemd in de bevestiging is ontvangen.

 

4.Honorering en betaling.

De door Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar  gedane prijsopgave is exclusief BTW en exclusief reiskosten , verblijf-en parkeerkosten en eventuele kosten als gevolg van een eendaagse benoeming in de trouwgemeente. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt aan de cliënt een voorschot van 50%  in rekening gebracht.  Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar  aangewezen bankrekening. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en is Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar  niet verplicht haar diensten uit te voeren.

 

5.Ongeval/Ziekte. Calamiteiten .

In geval van overmacht – zoals transportproblemen door stakingen, zoals ziekte, overlijden of andere calamiteiten die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld – zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat beide partijen en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. In deze gevallen zoekt  Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar op zorgvuldige wijze en waar mogelijk in overleg met de cliënt naar vervanging.

 

6.Aansprakelijkheid.

Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar verleende diensten. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar .De door Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar en cliënt . Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar is slechts aansprakelijk voor directe schade. Cindy De Nieuwetijdstrouwambtenaar is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, ( bijkomende) kosten, indirecte of directe schade aan derden. Aan de door Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar  gemaakte informele akten voor een zogenaamde herbevestiging of ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden ontleend.

 

7.Annulering.

De annulering door de cliënt dient schriftelijk per aangetekende brief  te worden gedaan. In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar de volgende kosten in rekening:

Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie is 75% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie is 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

 

8.Ontbinding.

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft in geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.

De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar.

Overlijden van de trouwambtenaar van Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar.

Ziekte van de trouwambtenaar van Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

 

10.Geheimhouding.

Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

 

Algemene Voorwaarden Cindy De Nieuwetijds Trouwambtenaar versie 1.0     2023

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi, Leuk dat je op mijn site bent. Ik help je graag verder, zullen we chatten?

Groetjes Cindy